Canelco – suomalainen teollinen monialakonserni

Canelco on suomalainen teollinen monialakonserni, joka on muodostunut usean alueellisen pääomarahaston fuusiona. Canelco-konserniin kuuluu emoyhtiö Canelco Oy ja kaksi tytäryhtiötä (alakonserneja). Lisäksi konserniin kuuluu kaksi osakkuusyhtiötä. Emoyhtiö Canelco Oy on keskeisessä roolissa omistamiensa tytär- tai osakkuusyhtiöiden strategisessa kehittämisessä.

Canelco konsernin palveluksessa työskentelee yhteensä lähes 700 henkilöä Suomessa ja vaikuttavuusliikevaihto vuonna 2023 oli yli 200 miljoonaa euroa.

Canelco konsernikaavio

Konsernin raportoinnin, budjetoinnin ja ennusteiden teon prosessit haluttiin yhdenmukaistaa sekä virtaviivaistaa

2010-luvulla Canelcolla oli parhaimmillaan yhtäaikaisesti lähes kolmekymmentä sijoituskohdeyhtiötä. Yritykset toimittivat taloustietoja hyvin erilaisissa muodoissa ja tietojen työstäminen yhteismitalliseen seuranta- ja raportointimuotoon oli aikaa vievää käsityötä.

Vuonna 2019 Canelco muutti strategiaansa, jolloin yhtiö alkoi tehdä enemmistösijoituksia ja Canelco-konserni syntyi. Tämä muutos toi mukanaan konsernitilinpäätösvelvollisuuden ja luonnollisen tarpeen yhdenmukaistaa ja virtaviivaistaa raportointia, budjetointia, ennusteiden tekemistä ja konsolidointia kaikilla organisaation tasoilla mukaan lukien emoyhtiö, tytär- ja osakkuusyritykset sekä alakonsernit.

Canelcon omistajuus on aktiivista ja päivittäistä toimintaa, joten oli olennaista valita ohjelmisto, joka soveltuisi myös tytär- ja osakkuusyritysten sekä alakonsernien käyttöön. Eri ohjelmistovaihtoehtoja arvioitaessa Canelco kiinnitti erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja interaktiiviseen käyttöliittymään, joka mahdollistaa käyttäjille omien tunnuslukujen ja raporttien rakentamisen. Lisäksi ohjelmiston tuli tarjota monipuolisia toiminnallisuuksia tuloksen ja taseen budjetointiin sekä ennusteiden luontiin niin yksittäisille yrityksille kuin konsernille eikä se saisi olla riippuvainen tietystä kirjanpidonohjelmasta.

Canelcolle konsernina oli myös tärkeää, että valittu ohjelmisto sisältää kattavat konsolidoinnin toiminnallisuudet, vähemmistö- ja osakkuusyritysten laskentatoiminnallisuudet sekä integraatiot.

Kattava käyttöönottokoulutus sekä Finadeck ohjelmiston helppokäyttöisyys ja itsepalvelumalli mahdollistivat sujuvan käyttöönoton

Ennen Finadeckin käyttöönottoa Canelco kokeili toista ohjelmistoa samassa tarkoituksessa, mutta käyttökokemus kyseisestä ohjelmistosta oli vaikea ja jäykkä. Vuonna 2022 Finadeck lähestyi Canelcoa, ja tarjousvaiheessa Canelco arvosti erityisesti Finadeckin selkeää hinnoittelua ja käyttöönottoprosessia. Lisäksi Canelco näki myönteisenä Finadeckin sitoutumisen sisällyttää ohjelmistoon kehityspolulla ne toiminnallisuudet, jotka ovat tärkeitä Canelcolle. Näitä toiminnallisuuksia on kehitetty skaalautuvalla periaatteella maksutta käyttöönoton jälkeen.

Kuvassa vasemmalta oikealle Canelcon partneri Pekka Hietala, Canelcon talouspäällikkö Sari Pietiläinen, Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen ja Canelcon laskentapäällikkö Maria Litmanen

”Luottamus Finadeckin tiimiin ja tukeen syntyi heti ensimmäisen projektin yhteydessä, kun aikataulut saatiin pidettyä ja manuaalit toimitettiin ajallaan”

Canelcossa Finadeckin käyttöönotto suoritettiin vaiheittain, aloittaen pilotointivaiheesta yhdessä tytäryhtiössä. Onnistuneen pilotoinnin jälkeen käyttöönottoa laajennettiin kaikkiin tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä alakonserneihin. Tämä mahdollisti pääkonsernin raportoinnin, budjetoinnin, ennusteiden teon ja konsolidoinnin laajan automatisoinnin. Canelcon talouspäällikkö Sari Pietiläinen korostaa, että luottamus Finadeckin tiimiin ja tukeen vahvistui ensimmäisen projektin aikana, kun aikataulut ja manuaalit hoidettiin sovitusti.

Finadeckin käyttöönotto oli sujuvaa ja ensimmäisessä vaiheessa tytär- ja osakkuusyhtiöiden toteumadata integroitiin Finadeckiin valmiiden Netvisor- ja Visma.net-integraatioiden avulla. Budjetit ja ennusteet tuotiin kullekin yhtiölle sisään Onedrive-integraation kautta, käyttöomaisuus- ja lainaluettelot Excel-import-tiedostoilla ja investoinnit Finadeckiin suoraan syötettyinä. Canelco hyötyi myös siitä, että Finadeckissa voitiin kätevästi muodostaa koko konsernin budjetit ja ennusteet tytär- ja osakkuusyhtiöiden budjeteista.

Ensimmäisen vaiheen käyttöönoton yhteydessä Finadeckiin määritettiin laskentapäälliikkö Maria Litmasen kanssa konsernin tiliöintisäännöt, joilla eliminoitiin konsernin sisäiset tapahtumat. Finadeck otti huomioon myös konsernirakenteen, omistushistorian ja omistusprosenttien kehityshistorian, laskien vähemmistö- ja osakkuusyritysten vaikutuksen pääkonserniin. Muut eliminoinnit, kuten konserniaktiivakirjaukset Canelco toi Finadeckiin perustettuun eliminointiyhtiöön Onedriven kautta, jonka myötä kaikki eliminoinnit saatiin konsernissa huomioitua.

Finadeckin tukitiimi rakensi yhdessä Canelcon henkilöstön kanssa ensimmäisessä käyttöönoton vaiheessa myös Canelcon määrittämät tunnusluvut sekä raporttipohjat. Raporttien rakentamisen jälkeen raporttien automaattiset sähköpostilähetykset kytkettiin päälle, jonka myötä raportointi saatiin automatisoitua. Canelcon laskentapäällikkö Maria Litmanen ja talouspäällikkö Sari Pietiläinen ilmoittavat saaneensa Finadeckilla merkittävää aikasäästöä kuukausittaisessa konsernilukujen muodostamisessa, ottaen huomioon myös Finadeckin Canelco konserniin kuuluville tytäryrityksille sekä alakonserneille tuomat aikasäästöedut.

Canelco havainnekuva järvitaustalla

Kuvassa vasemmalta oikealle Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen, Canelcon talouspäällikkö Sari Pietiläinen,  Canelcon laskentapäällikkö Maria Litmanen ja Canelcon partneri Pekka Hietala

Myöhemmässä vaiheessa käyttöönottoa Finadeck on määrittänyt kunkin tytär- ja osakkuusyhtiön sekä alakonsernin kanssa vielä tarkemmin millä ajureilla budjetti halutaan syöttää sisään Finadeckiin. Käyttöönottokoulutuksen yhteydessä pääosa tytär- ja osakkuusyhtiöistä on voinut jättää apulaskennan Excelit kokonaan pois siirtyessään syöttämään tulosbudjetin haluamillaan parametreillä sekä laskentatasoilla suoraan Finadeckiin. Lisäksi Finadeckin tuki on rakentanut kullekin yritykselle yksityiskohtaiset manuaalit, joiden avulla budjetointi ja ennusteiden teko sujuu vaivattomammin myös varsinaisen käyttöönottokoulutuksen jälkeen.

Excel-pohjaisen apulaskennan poistaminen on parantanut tytär- ja osakkuusyritysten raportoinnin ja suunnittelun laatua, samalla kun manuaalisten virheiden mahdollisuus on pienentynyt. Lisäksi Finadeck on käynyt läpi avaintunnuslukuja kunkin yrityksen kanssa sekä määritellyt raporttitarpeet, jotta yritysten sisäinen raportointi on saatu automatisoitua ja budjetoinnin sekä ennusteiden prosessi on virtaviivaistettua.

“Finadeckin vahvuus piilee sen kyvyssä saumattomasti yhdistää monimuotoiset tiedot eri liiketoimintayksiköistä, mahdollistaen näin konsolidoidun raportoinnin”

Finadeckin käyttöliittymän selkeys ja yhdenmukaisuus organisaatiossa on ollut Canelcolle merkittävä etu. Tämä mahdollistaa konsernihallinnon tuen tytär- ja osakkuusyritysten taloushallinnossa, kuten tunnuslukujen ja raporttien luomisessa, budjettiajureiden luomisessa, budjetoinnissa, skenaarioiden ja ennusteiden laadinnassa, käyttöomaisuus- ja lainatietojen hallinnassa, investointien suunnittelussa sekä eliminointisääntöjen asettamisessa. ”Finadeckin vahvuus piilee sen kyvyssä saumattomasti yhdistää monimuotoiset tiedot eri liiketoimintayksiköistä, mahdollistaen näin konsolidoidun raportoinnin. Konsolidointiprosessi on nyt tehokas ja reaaliaikainen, antaen konsernin johdolle tarkan kokonaiskuvan kaikista liiketoimintayksiköistä.” Canelcon laskentapäällikkö Maria Litmanen summaa.

Canelco on myös tyytyväinen Finadeckin käyttöönoton sujuvuuteen, ja heidän mukaansa asiakaspalvelu ja kehitystiimi ovat toimineet erinomaisesti, jopa ylittäen odotukset vastaus- ja reagointiajoissa. Canelcon talouspäällikkö Sari Pietiläinen, laskentapäällikkö Maria Litmanen ja partneri Pekka Hietala huomauttavatkin, että Canelco on avoimen keskustelun kautta saanut läpikäytyä Finadeckin kanssa esille tulleet kehitystarpeet, jotka Finadeck on ottanut huomioon järkevällä aikataululla kehitystyössään. Canelco arvostaa myös Finadeckin skaalautuvaa lähestymistapaa, joka on mahdollistanut muidenkin asiakkaiden hyödyntää toivottuja toiminnallisuuksia ilman lisämaksua.

Finadeck ei ole ainoastaan ohjelmistoratkaisu, vaan strateginen kumppani

Canelcon ja Finadeckin yhteistyö on ollut vahva liitto, joka on muokannut konsernin taloushallinnon tehokkaaksi ja menestyksekkääksi. Finadeck ei ole ainoastaan ohjelmistoratkaisu, vaan strateginen kumppani, joka tukee konsernia talouden haasteissa ja mahdollisuuksissa. Finadeckin tuodessa konsernitilinpäätöksen toiminnallisuudet tuotantoon keväällä 2024 Canelco tulee jatkossa automatisoimaan myös konsernitilinpäätöksen teon Finadeckilla. Canelcon talouspäällikkö Sari Pietiläinen, laskentapäällikkö Maria Litmanen ja partneri Pekka Hietala suosittelee Finadeckia mielellään myös muille yrityksille sekä konsernille.