Canelco - finskt industrikonglomerat

Canelco är ett finskt industrikonglomerat som bildades genom en sammanslagning av flera regionala private equity-fonder. Canelco-koncernen består av moderbolaget Canelco Oy och två dotterbolag (underkoncerner). I koncernen ingår också två intresseföretag. Moderbolaget, Canelco Ltd, spelar en nyckelroll i den strategiska utvecklingen av de dotterbolag eller intressebolag som det äger.

Canelco-koncernen sysselsätter nästan 700 personer i Finland och år 2023 var dess omsättning över 200 miljoner euro.

Canelco koncerndiagram

Att harmonisera och effektivisera koncernens processer för rapportering, budgetering och prognostisering

När Canelco var som störst 2010 hade företaget nästan trettio portföljbolag som var verksamma samtidigt. Företagen lämnade finansiella uppgifter i en mängd olika format, och det var en tidskrävande manuell uppgift att bearbeta uppgifterna till ett konsekvent övervaknings- och rapporteringsformat.

Under 2019 ändrade Canelco sin strategi och började göra majoritetsinvesteringar, och Canelco Group föddes. Denna förändring medförde krav på konsoliderad finansiell rapportering och ett naturligt behov av att harmonisera och effektivisera rapportering, budgetering, prognoser och konsolidering på alla nivåer i organisationen, inklusive moderbolag, dotterbolag, intressebolag och underkoncerner.

Canelcos ägande är en aktiv och daglig verksamhet, så det var viktigt att välja en programvara som också skulle passa för dotterbolag, intressebolag och underkoncerner. Vid utvärderingen av de olika programvarualternativen lade Canelco särskild vikt vid användarvänlighet och ett interaktivt gränssnitt som gör det möjligt för användarna att skapa sina egna nyckeltal och rapporter. Dessutom måste programvaran erbjuda ett brett utbud av funktioner för resultatbudgetering, balansbudgetering och prognoser för både enskilda företag och koncernen, och bör inte vara beroende av en specifik redovisningsprogramvara.

För Canelco som koncern var det också viktigt att den valda programvaran innehöll omfattande konsolideringsfunktioner, redovisningsfunktioner för minoritets- och intressebolag samt integration.

Omfattande utbildning i driftsättning och Finadecks användarvänlighet och självbetjäningsmodell möjliggjorde en smidig implementering

Innan Finadeck implementerades testade Canelco en annan programvara för samma ändamål, men erfarenheten av att använda den programvaran var svår och stel. År 2022 kontaktade Finadeck Canelco och under anbudsfasen uppskattade Canelco särskilt Finadecks tydliga prissättning och implementeringsprocess. Dessutom välkomnade Canelco Finadecks åtagande att införliva den funktionalitet som är viktig för Canelco i programvaran under utvecklingsfasen. Dessa funktioner har utvecklats på en skalbar basis och är kostnadsfria efter driftsättning.

class="img-responsive

På bilden från vänster till höger: Canelcos partner Pekka Hietala, Canelcos CFO Sari Pietiläinen, Finadecks VD Saku Pöllänen och Canelcos redovisningschef Maria Litmanen

"Förtroendet för Finadecks team och support byggdes upp från det allra första projektet, med deadlines som hölls och manualer som levererades i tid"

På Canelco genomfördes implementeringen av Finadeck i etapper, med början med en pilotfas i ett dotterbolag. Efter en framgångsrik pilot utvidgades lanseringen till alla dotterbolag, intressebolag och underkoncerner. Detta möjliggjorde en omfattande automatisering av rapportering, budgetering, prognostisering och konsolidering inom huvudkoncernen. Sari Pietiläinen, Finance Manager på Canelco, betonar att förtroendet för Finadecks team och support stärktes under det första projektet, när tidsplaner och manualer hanterades enligt överenskommelse.

Implementeringen av Finadeck gick smidigt och i den första fasen integrerades dotterbolagens och intressebolagens faktiska data i Finadeck med hjälp av de färdiga Netvisor- och Visma.net-integrationerna. Budgetar och prognoser importerades för varje företag via Onedrive-integrationen, anläggningstillgångar och lånelistor via Excel-importfiler och investeringar fördes in direkt i Finadeck. Canelco använde också Finadeck för att generera koncernövergripande budgetar och prognoser från dotterbolagens och intressebolagens budgetar.

Under den första fasen av implementeringen i Finadeck definierades koncernens redovisningsregler tillsammans med Maria Litmase, Accounting Manager, för att eliminera koncerninterna transaktioner. Finadeck tog också hänsyn till koncernstrukturens historia, ägarhistorik och ägarandelar, och beräknade minoritets- och intresseföretagens inverkan på huvudkoncernen. Andra elimineringar, såsom koncernkonton, fördes till Finadeck av Canelco via Onedrive, det elimineringsföretag som inrättats av Finadeck, vilket gjorde det möjligt att ta hänsyn till alla elimineringar i koncernen.

Finadecks supportteam, tillsammans med Canelcos personal, byggde också de nyckeltal och rapporteringsmallar som Canelco hade definierat under den första implementeringsfasen. Efter att rapporterna hade skapats aktiverades automatisk e-postleverans av rapporterna, vilket möjliggjorde automatiserad rapportering. Maria Litmanen, Accounting Manager på Canelco, och Sari Pietiläinen, Finance Manager på Finadeck, rapporterar betydande tidsbesparingar i den månatliga sammanställningen av konsoliderade siffror, även med hänsyn till de tidsbesparande fördelar som Finadeck ger Canelco-gruppens dotterbolag och undergrupper.

Observationsfoto från Canelco med sjö som bakgrund

På bilden från vänster till höger Finadecks VD Saku Pöllänen, Canelcos CFO Sari Pietiläinen, Canelcos redovisningschef Maria Litmanen och Canelcos partner Pekka Hietala

I ett senare skede av implementeringen har Finadeck tillsammans med varje dotterbolag, intressebolag och underkoncern definierat de drivkrafter med vilka budgeten ska föras in i Finadeck. Under implementeringsutbildningen har de flesta av dotterbolagen och intressebolagen kunnat utelämna Excel-kalkylbladen helt och hållet och mata in resultatbudgeten med önskade parametrar och beräkningsnivåer direkt i Finadeck. Dessutom har Finadecks support byggt detaljerade manualer för varje företag, vilket gör budgetering och prognostisering enklare även efter den faktiska implementeringsutbildningen.

Elimineringen av Excel-baserade kalkylblad har förbättrat kvaliteten på rapportering och planering i dotterbolag och intressebolag, samtidigt som risken för manuella fel har minskat. Dessutom har Finadeck gått igenom nyckeltal med varje bolag och identifierat rapporteringsbehov för att automatisera den interna rapporteringen inom bolagen och effektivisera budget- och prognosprocessen.

"Finadecks styrka ligger i dess förmåga att sömlöst integrera olika data från olika affärsenheter, vilket möjliggör konsoliderad rapportering"

Tydligheten och konsekvensen i Finadecks användargränssnitt i hela organisationen har varit en stor fördel för Canelco. Detta gör det möjligt för koncernledningen att stödja dotterbolagen och intressebolagen i den finansiella förvaltningen, till exempel genom att generera nyckeltal och rapporter, skapa budgetdrivare, budgetering, scenario och prognoser, hantera anläggningstillgångar och låneinformation, planera investeringar och fastställa elimineringsregler. "Finadecks styrka ligger i dess förmåga att sömlöst integrera olika data från olika affärsenheter, vilket möjliggör konsoliderad rapportering. Konsolideringsprocessen är nu effektiv och sker i realtid, vilket ger koncernens ledning en korrekt översikt över alla affärsenheter." Maria Litmanen, redovisningschef på Canelco sammanfattar.

Canelco är också nöjda med den smidiga implementeringen av Finadeck och säger att kundtjänsten och utvecklingsteamet har varit utmärkta och till och med överträffat förväntningarna när det gäller svars- och reaktionstider. Sari Pietiläinen, Finance Manager på Canelco, Maria Litmanen, Accounting Manager, och Pekka Hietala, Partner, påpekar att Canelco på ett öppet sätt har kunnat diskutera de utvecklingsbehov som har uppstått med Finadeck, och att Finadeck har tagit hänsyn till dessa inom en rimlig tidsram i sitt utvecklingsarbete. Canelco uppskattar också Finadecks skalbara tillvägagångssätt, vilket har gjort det möjligt för andra kunder att dra nytta av den önskade funktionaliteten utan extra kostnad.

Finadeck är inte bara en mjukvarulösning, utan en strategisk partner

Partnerskapet mellan Canelco och Finadeck har varit en stark allians som har format koncernens finansiella förvaltning till en effektiv och framgångsrik sådan. Finadeck är inte bara en mjukvarulösning, utan en strategisk partner som stöttar koncernen i dess finansiella utmaningar och möjligheter. Med Finadecks lansering av funktionen för konsoliderade finansiella rapporter under våren 2024 kommer Canelco i framtiden också att automatisera upprättandet av konsoliderade finansiella rapporter med Finadeck. Canelcos CFO Sari Pietiläinen, Accounting Manager Maria Litmanen och Partner Pekka Hietala rekommenderar gärna Finadeck till andra företag och koncernen.