Konserniraportointi ja sen haasteiden ratkaisu käytännössä

Konserniraportointi

Konserniraportoinnin periaatteet

Konserniraportointi mielletään usein monimutkaiseksi ja tämän vuoksi etenkin pienemmissä konserneissa konsernin lukuja seurataan usein vain vuositasolla. Konserniraportointi on tullut kuitenkin yhä ketterämmäksi toteuttaa useimpien ohjelmistojen tarjotessa rajapinnat datan siirtoon. Rajapintojen kautta data saadaan siirrettyä ketterästi yhtiöiden taloushallinnon ohjelmistoista samaan tietokantaan, josta kaikkien yhtiöiden data on kätevästi hyödynnettävissä raportoinnissa.

Näin ollen konserniraportointiin kytkeytyvän työn voidaan voidaan nähdä koostuvan tuloksen sisäisten siirtojen eliminoinneista, mahdollisista taseen eliminoinneista ja valuuttakurssierojen huomiomisesta.

Tuloksen sisäisten siirtojen eliminointi

Tuloksen sisäisten siirtojen eliminoinnilla tarkoitetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden keskinäisten myyntien ja kulujen poistamista konsernin luvuista, jotta esimerkiksi konsernin myyntinä esitettävä luku esittää vain ulkopuolisille yhtiöille tapahtuneen myynnin. Konserniin kuuluvien yritysten tuloksen sisäisten siirtojen eliminoinnin vaikeusasteen voida nähdä määrittyvän kolmelle tasolle riippuen onko konsernin yrityksillä käytössä sama tilikartta vai ei sekä riippuen onko konsernin yrityksillä käytössä eri valuuttoja.

Konserniyhtiöt Helppo Keskivaikea Haastava
Sama tilikartta Kyllä Ei Kyllä
Samat kirjanpidon tilit sisäisille siirroille Kyllä Kyllä/Ei Kyllä
Valuuttakurssieroja Ei Ei Kyllä

Helpoimmassa tapauksessa konserniin kuuluvilla yrityksillä on käytössä sama tilikartta, sisäiset siirrot kirjataan kaikissa yhtiöissä samoille kirjanpidon tileille eikä valuuttakurssieroja tarvitse huomioida. Tässä tapauksessa tuloksen sisäisten siirtojen eliminointi on hyvin yksinkertaista toteuttaa, sillä riittää, että konserniin kuuluvien yritysten luvut lasketaan yhteen ilman sisäisiin siirtoihin käytettyjä tilejä.

Mikäli konserniin kuuluvilla yrityksillä on käytössä eri tilikarttoja, tulee konsernin tuloksen lukujen yhdistelyyn hieman enemmän haastetta. Syynä eroaviin tilikarttoihin voi olla esimerkiksi se, että osa yrityksistä toimii ulkomailla tai että osa yrityksistä toimii täysin esimerkiksi eri sektorilla. Näin ollen konsernin tuloksen sisäisten siirtojen eliminoinnissa tulee asettaa yrityskohtaiset säännöt mitkä tilit kultakin yritykseltä halutaan laskea mukaan konsernilukuihin ja minkä konsernin tiliryhmän alla kyseiset tilit halutaan summattaviksi.

Haastavimmassa tilanteessa osa konserniin kuuluvista yrityksistä toimii myös eri valuutoissa, jonka myötä kyseisten yritysten sisäisten siirtojen eliminoinnissa sekä lukujen yhdistämisessä tulee huomioida valuutan kääntämisen konsernin päävaluutan lisäksi myös valuuttakurssierot.

Tosin konserniraportointiin erikoistuneilla ohjelmistoilla, kuten Finadeckilla on olemassa kyseisten sääntöjen rakentamiseen kattavat työkalut, jonka myötä yhdistelyt ja eliminoinnit saadaan tehtyä vaivattomasti. Näin ollen konserniluvut etenkin konsernin tulosta koskien saadaan raportoitua rakennettujen sääntöjen mukaan johdolle ja hallitukselle viikko- ja kuukausitasolla automaattisesti ilman ylimääräistä vaivaa.

Taseen eliminoinnit konserniraportoinnissa

Kuten tuloksen eliminointien vaikeusastetta arvioitaessa, myös taseen eliminointien vaikeusasteen arvioinnissa on hyvä huomioida samat asiat, eli onko konserniin kuuluvilla yrityksillä käytössä sama tilikartta vai ei sekä onko yrityksillä käytössä eri valuuttoja. Lisäksi taseen eliminointien lisähaasteen tuovat ostettujen yritysten sisäisten omistusten eliminoinnit, sisäisissä siirroissa siirretyn vaihto-omaisuuden arvostus ja sisäisten katteiden eliminoinnit.

Yksittäisten konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätöksien taseesta käy ilmi kunkin konserniin kuuluvan yrityksen taloudellinen asema ja konsernin sisäisten saamiset sekä velat. Konserniraportoinnissa konserniin kuuluvien yritysten luvut on tarkoitus raportoida kuin se olisi yksi yritys, jonka vuoksi tehtäessä taseen eliminointeja, ensimmäisenä vaiheena voidaankin pitää sisäisten saamisten sekä velkojen eliminointia.

Toisin kuin tuloksen sisäisten siirtojen eliminoinnit, jotka saadaan toteutettua ennalta mainituilla säännöillä, taseen eliminointeja varten raportointiin perustetaan usein oma eliminointiympäristö, johon taseen eliminoinnit saadaan syötettyä. Eliminointiympäristön lukujen tullessa huomioiduiksi myös konsernin lukujen laskennassa, myös muun muassa ostettujen yritysten sisäisten omistusten eliminoinnit saadaan toteutettua ketterästi.

Finadeckista

Finadeckin konserniympäristössä voitte yhdistellä Finadeckiin aktivoitujen tytäryritysten sekä mahdollisten tytärkonsernien toteuma- ja budjettiluvut, tehdä tarvittavat sisäisten siirtojen eliminoinnit sekä rakentaa konsernilakanaraportit helpommin kuin koskaan aiemmin.

Lisäksi Finadeckiin on mahdollista perustaa oma ympäristö eliminointiyhtiölle taseen elimointeja koskien. Näin myös eliminointiyhtiöön esimerkiksi Google Sheetsin kautta vietävät taseen eliminoinnit saadaan huomioitua konserniympäristössä.

 Yksi klikkaus ja sinulla on kaikki työkalut, joita tarvitset yrityksesi eteenpäin viemiseen.