Ulkoiset tunnusluvut vs. sisäiset tunnusluvut:

Yleistä tunnusluvuista

Yrityksen toimintaa tarkasteltaessa tunnusluvut ovat tapana jakaa sekä ulkoisiin sekä sisäisiin tunnuslukuihin. Ulkoiset tunnusluvut lasketaan aina yrityksen kirjanpidon datasta, kun sisäisiin tunnuslukuihin voidaan puolestaan yhdistellä dataa myös ulkopuolisista järjestelmästä, kuten yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä. Useassa tapauksessa pääosa sisäisistäkin tunnusluvuista saadaan laskettua kirjanpidon datasta kirjanpidon tilien ja kustannuspaikkojen ollessa eriteltynä riittävän tarkalla tasolla. Toisin kuin ulkoiset tunnusluvut, joiden data on julkisesti tilinpäätösdatasta saatavilla, sisäisten tunnuslukujen data pureutuu syvemmälle kirjanpidon ja toiminnanohjauksen dataan, joka ei ole julkista.

Lue lisää ulkoisista tunnusluvuista Finadeckin blogista ”Tunnuslukujen seuranta (miksi, mitä ja miten) kansankielellä”

Ulkoiset tunnusluvut

Ulkoisien tunnuslukujen kautta yrityksen suorituskykyä tarkastelleen termin mukaan ikään kuin ”ulkoa päin” kokonaisuutena. Yleensä kokonaisuuden kehittymistä mitataan toiminnan

  • laajuutta ja kasvua,
  • kannattavuutta,
  • maksuvalmiutta ja
  • vakavaraisuutta

koskevilla tunnusluvuilla, jotka ovat kokonaisuuden hahmottamisen, ohjaamisen ja johtamisen lisäksi hyödyllisiä myös muun muassa toimiala ja kilpailija-analyyseissä.

Lue lisää toimialavertailusta Finadeckin vieraskynäkirjoituksesta “Seuraa kuinka yrityksenne pärjää suhteessa muihin ja päivitä tarvittaessa määränpäänne koordinaatteja | Toimiala- ja kilpailijavertailu”

Sisäiset tunnusluvut

Sisäisillä tunnusluvuille syvennytään puolestaan yrityksen eri osien tarkasteluun, joita tarkastelemalla yrityksen toimintaa saadaan analysoitua ja ohjattua vielä tarkemmin. Sisäisillä tunnusluvuilla voidaan tarkastella muun muassa toiminnan

  • tuottavuutta,
  • tuloksellisuutta,
  • joustavuutta,
  • kustannustehokkuutta sekä
  • taloudellisuutta

Usein sisäiset tunnusluvut ovat toimialasidonnaisia. Tämä sen takia, että esimerkiksi kiinteistöjä hallinnoivalla yrityksellä, teollisuusyrityksellä ja ravintolalla toiminnan tehokkuus on johtuvainen eri muuttujista.

Käytännössä kiinteistöjä hallinnoiva yritys voi asettaa sisäisiksi tunnusluvuiksi esimerkiksi vuokrausasteen sekä kunkin kiinteistön tulot ja menot hahmottaakseen tarkemmin sijoituskohteidensa kannattavuutta.

Teollisuusyritys voi puolestaan mitata tehokkuutta esimerkiksi asettamalla sisäisiksi tunnusluvuiksi tuotannon läpimenoajan ja annattavuutta asettamalla seurantaan tuoteryhmien sisäiset myyntikatteet. Sisäisiä myyntikatteita laskiessa teollisuusyritys voi vähentään tuoteryhmän myynnistä saaduista tuloista aine- ja tarvikeostojen sekä mahdollisten alihankinnan kulujen lisäksi esimerkiksi tuoteryhmälle jyvitetyn osuuden vesi- ja sähkökuluista saadakseen paremman kuvan tuoteryhmien katteista.

Ravintola-alalla toimiva yritys voi sen sijaan mitata kokonaisuuden kannattavuutta ulkoisilla tunnusluvuilla ja hahmottaa tarkemmin minkä tuoteryhmän myyntiin kannattaa keskittyä enemmän eri tuoteryhmiensä, kuten ruoan, juoman, tupakan ja muiden tuotteiden tuoteryhmien kannattavuuksia tarkastelemalla.

Esimerkkejä sisäisistä tunnusluvuista:

Myynti

    \[ \: \textrm{Myynnin kustannusprosentti} \,=\frac{\mbox{Myyntikustannukset}}{\mbox{Myyntitulot}}*100 \]

Muuttuvat kustannukset

    \[ \: \textrm{Tuoteyksikkökohtaiset kustannukset} \,=\frac{\mbox{Työ, Materiaali, Välittömät- ja Välilliset kustannukset}}{\mbox{Tuoteyksikkö}} \]

    \[ \: \textrm{Ylityöprosentti} \,=\frac{\mbox{Ylityötunnit}}{\mbox{Normaalit työtunnit}}*100 \]

Katteet

    \[ \: \textrm{Toimintokateprosentti} \,=\frac{\mbox{Määrätyn toiminnon kate}}{\mbox{Koko yrityksen kate}}*100 \]

    \[ \: \textrm{Tuoteyksikkökohtainen käyttökate} \,=\frac{\mbox{Tuoteyksikön myyntitulo}}{\mbox{Tuoteyksikön työ, materiaali sekä välittömät- ja välilliset kustannukset}}*100 \]

    \[ \: \textrm{Tuoteyksikkökohtainen myyntikate} \,=\frac{\mbox{Tuoteyksikön myyntitulo}}{\mbox{Tuoteyksikön materiaali sekä välilliset kustannukset}}*100 \]

Kiinteät kustannukset

    \[ \: \textrm{Henkilöstökuluprosentti} \,=\frac{\mbox{Henkilöstökulut}}{\mbox{Liikevaihto}} \]

    \[ \: \textrm{Kunnossapitokustannusseuranta} \,=\frac{\mbox{Kunnossapidon kokonaiskustannukset}}{\mbox{Tuotannon määrä}} \]

Tuottavuus ja tehokkuus

    \[ \: \textrm{Tuottavuus} \,=\frac{\mbox{Tuotoksen määrä}}{\mbox{Panosten määrä}} \]

    \[ \: \textrm{Työn tuottavuus 1} \,=\frac{\mbox{Tuotannon määrä}}{\mbox{Työntekijöiden määrä}} \]

    \[ \: \textrm{Työn tuottavuus 2} \,=\frac{\mbox{Jalostusarvo}}{\mbox{Palkkakustannukset}} \]

    \[ \: \textrm{Työn tuottavuus 3} \,=\frac{\mbox{Jalostusarvo}}{\mbox{Työntekijöiden määrä}} \]

    \[ Jalostusarvo = Liikevaihto - ostetut aineet, tarvikkeet, energia ja palvelut, eli jalostusarvo kertoo tuotannon arvon nousu tuotantoprosessin tuloksena \]

    \[ \: \textrm{Koneaikasuhde} \,=\frac{\mbox{Koneaika työvaiheessa}}{\mbox{Koko vaiheaika}} \]

    \[ \: \textrm{Koneiden käyttösuhdeprosentti} \,=\frac{\mbox{Toteutunut käyntiaika}}{\mbox{Teoreettinen maksimikäyntiaika}}*100 \]

Laatu

    \[ \: \textrm{Tarkastusvirheprosentti} \,=\frac{\mbox{Tarkastuksen läpäisseet vialliset kappaleet}}{\mbox{Kaikki tarkastetut}}*100 \]

    \[ \: \textrm{Laatutasoprosentti} \,=\frac{\mbox{Vastaanottotarkastuksessa hylätyt}}{\mbox{Toimittajan kaikki toimitukset}}*100 \]

    \[ \: \textrm{Virhekustannusprosentti} \,=\frac{\mbox{Virhekustannukset}}{\mbox{Myyntitulot}}*100 \]

Toimitusvarmuus

    \[ \: \textrm{Puuteprosentti} \,=\frac{\mbox{Puutteiden lukumäärä}}{\mbox{Toimitusten lukumäärä}}*100 \]

    \[ \: \textrm{Toimitusten myöhästymisprosentti} \,=\frac{\mbox{Myöhästyneet toimitukset}}{\mbox{Kaikki toimitukset}}*100 \]

Materiaalin käsittely

    \[ \: \textrm{Raaka-aineen kustannusseuranta} \,=\frac{\mbox{Raaka-ainekustannus}}{\mbox{Tuotettu tuote}} \]

    \[ \: \textrm{Käsittelyvaurioide seuranta} \,=\frac{\mbox{Käsittelyvauriot}}{\mbox{Kuljetusyksiköt}} \]

    \[ \: \textrm{Jäteprosentti} \,=\frac{\mbox{Jätteen määrä}}{\mbox{Materiaalien käyttö}}*100 \]

Henkilöstö

    \[ \: \textrm{Tapaturmataajuus} \,=\frac{\mbox{Tapaturmien lukumäärä}}{\mbox{10 miljoonaa työtuntia}} \]

    \[ \: \textrm{Tapaturmien vakavuus} \,=\frac{\mbox{Sairauspäivien lukumäärä}}{\mbox{Tapaturmien lukumäärä}} \]

    \[ \: \textrm{Poissaoloprosentti} \,=\frac{\mbox{Poissaolopäivien  lukumäärä}}{\mbox{Työpäivien lukumäärä}}*100 \]

    \[ \: \textrm{Työntekijöiden vaihtuvuus} \,=\frac{\mbox{Eronneet työntekijät}}{\mbox{Keskivahvuus}} \]

    \[ \: \textrm{Rekrytointikustannusseuranta} \,=\frac{\mbox{Rekrytointikustannukset}}{\mbox{Palvelukseen palkatut}} \]

    \[ \: \textrm{Koulutusseuranta} \,=\frac{\mbox{Koulutuskustannukset}}{\mbox{Työntekijä}} \]