Kassavirtalaskelma kansankielellä

Kassa on tunnetusti kuningas sekä henkilökohtaisessa, että yritysten taloudessa. Kassavirtalaskelma koetaan kuitenkin usein hankalasti ymmärrettäväksi. Tämä on loogista, sillä henkilökohtaisella puolella ei ole tapana laatia tuloslaskelmaa ja tasetta, joista kassavirtalaskelman lukuisat rivit muodostuvat. Henkilökohtaisessa elämässä ei tarvitse myöskään puntaroida, mikä osa tilillä olevista varoista on verottajalle kuuluvia arvonlisäverovelkoja tai onko verottajalta odotettavissa arvonlisäverosaamisia. Purkamalla kassavirtalaskelma pienempiin osiin ja peilaamalla sitä henkilökohtaiseen kuukausittaiseen kassavirtalaskelmaan siitä tulee kuitenkin helppotajuinen kokonaisuus.

Kassavirtalaskelma koostuu liiketoiminnan rahavirrasta, investointien rahavirrasta sekä rahoituksen rahavirrasta. Yksinkertaistettuna, liiketoiminnan rahavirran voi kuvitella arjen jokapäiväiseksi tulojen ja menojen rahavirraksi.

Investointien rahavirran voi kuvitella suurempien arjesta poikkeavien henkilökohtaisten investointien, kuten asunnon tai auton oston tai myynnin rahavirraksi.

Rahoituksen rahavirran voi puolestaan kuvitella henkilökohtaisella puolella arjen jokapäiväisten tuloihin ja kuluihin liittymättömäksi rahavirraksi. Se koostuisi esimerkiksi asuntolainan myötä lisääntyvästä rahamäärästä ja sen lyhennysten myötä pienenevästä rahamäärästä.

Huom. Seuraavat esimerkit ovat kuvattu yleisimmin käytössä olevan suoriteperusteisen kirjaustavan mukaan.

Liiketoiminnan rahavirta (A)

Kuten yllä esitin, liiketoiminnan rahavirran voi nähdä arjen jokapäiväisenä tulojen ja menojen rahavirtana. Palkasta maksetaan veroa, joka vähentää käteen jäävän palkan määrää. Käteen jäävällä osuudella maksamme arkeen liittyviä kuluja, jotka muodostuvat ruokaostoksista, lasten harrastusmaksuista, sähkö- ja vesilaskuista, vakuutuksista ja vuokra-asunnon vuokrasta jne. On hyvä huomata, että siinä missä asunnon vuokra laskettaisiin arjen (liiketoiminnan) rahavirtaan, omistusasunnosta maksettu lainanlyhennys laskettaisiin rahoituksen rahavirtaan.

On selvää, että jos emme saa palkkaa ajoissa, se vähentää arjen kassavirtaamme kyseisenä kuukautena. Mikäli puolestaan emme maksa laskujamme ajoissa, se luonnollisesti nostaa kyseisen kuukauden kassavirtaa. Arjessa palkan saaminen tilille tarkoittaa siis tuoton tuloutumista ja laskujen maksaminen kulujen realisoitumista menoiksi. Toisin kun yrityksen kirjanpidossa, henkilökohtaisia rahavirtoja ei ilmaista tuloslaskelmalla ja taseella, joita myös ulkopuolinen voisi tulkita.

Investointien rahavirta (B)

Kuten yllä mainitsin, investointien rahavirran voi kuvitella suurempien arjesta poikkeavien henkilökohtaisten investointien, kuten asunnon oston tai myynnin, rahavirraksi. Selvästi asunnon osto vähentää ja myynti puolestaan lisää kassavirtaa kaupan toteutusta koskevalle kuukaudelle.

Rahoituksen rahavirta (C)

Aiempi esimerkki, jossa vieras pääoma lisääntyy arkielämässä asuntolainan myötä, havainnollistaa rahoituksen rahavirtaa. Yritysmaailmassa esiintyy vieraan myös oman pääoman ehtoista rahavirtaa, jota voi syntyä muun muassa yrityksen omistajien pääomittaessa yhtiötä henkilökohtaisilla varoillaan tai sijoittajille suunnatun maksullisen osakeannin kautta, saaduista ja annetuista konserniavustuksista sekä osingonjaosta.

Positiivinen rahoituksen kassavirta tietylle kuukaudelle tarkoittaa yksinkertaistetun esimerkin mukaan, että yritys ottanut enemmän lainaa tai että yhtiöön on tehty enemmän oman pääoman ehtoisia sijoituksia, kuin mitä yhtiö on maksanut takaisin lainojaan tai purkanut oman pääoman ehtoisia sijoituksiaan. Lainan nostot, oman pääoman maksulliset lisäykset ja konserniavustukset ovat sen verran harvinaisia, että yrityksillä, jolla on lainaa, rahoituksen rahavirta on useimmiten negatiivinen.

Kassavirtalaskelma

A+B+C = Kauden rahavarojen muutos

Kauppatieteiden tohtori Toivo Koski tiivistää hyvin kassavirtalaskelman tärkeyden hänen kirjoittamassaan artikkelissa ”menestyvien yrityksien johtajat tai talous­henkilöt ovat käytännössä todenneet, laskuja ja palkkoja ei voi maksaa tilinpäätöksessä näkyvillä voitoilla vaan ainoastaan täysin likvideillä kassavaroilla.” Budjetoimalla tuloksen ja taseen kehittymistä tulevaisuuteen, yhtiön on mahdollista arvioida myös muun muassa riittääkö olemassa olevat kassavarat ja liiketoiminnan rahavirta tuleviin investointeihin kohdistuvien lainojen takaisinmaksuun.

 

Finadeckin älykäs Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan yrityksiä budjetoinnissa, investointien suunnittelussa, tunnuslukujen ja kassavirran analysoinnissa sekä – visuaalisessa raportoinnissa, toimiala- ja kilpailijavertailussa, arvonmäärityksessä sekä rahoituksen haussa.