Tunnuslukujen seuranta (miksi, mitä ja miten) kansankielellä

Aiemmassa budjetointia koskevassa artikkelissani keihäänheittäjä Herra A tavoitteli maagisen 90 metrin rajan ylittämistä viimeistään kuukautta ennen olympialaisia järjestettävässä kotikisassa. Herra B:n päätavoite oli täsmälleen sama, mutta sen lisäksi hän eritteli itselleen vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausitasoiset välitavoitteet. Mutta miten hän mittaisi kehitystään mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti?

Tunnusluvut

Urheilijan harjoittelun välitavoitteet koostuvat nopeutta, voimaa, kestävyyttä sekä ravintoa ja lepoa koskevista tavoitteista. Pienempien osien ollessa tasapainossa urheilijan on todennäköistä saavuttaa päätavoite ilman ei-toivottuja loukkaantumisia.

Yrityksen tasapainoa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä tarkastellaan tavallisesti kolmijakoisesti sen kannattavuuden (nopeus ja voima), maksuvalmiuden (kestävyys) ja vakavaraisuuden (ravinto ja lepo) tunnusluvuilla. Nykyään kassaperusteisen ajattelutavan nostaessa päätään tarkasteluun luetaan usein mukaan myös käyttöpääoman (liikkuvuus) tunnusluvut.

Tässä artikkelissa luon havainnollistavan katsauksen yrityksen keskeisiin tunnuslukuihin. Opit, mitä hyötyjä tunnuslukuihin liitetyillä tavoitteilla ja niiden seurannalla on mahdollista saavuttaa, sekä kertomaan tunnusluvuista myös muille kansankielisesti.

Kannattavuus ja tehokkuus

Urheilussa nopeuden mittaus tapahtuu usein lyhyen aikavälin maksiminopeutta tai pidemmän matkan keskinopeutta vertaamalla. Sen sijaan voimatasojen mittaus toteutetaan usein maksimivoimaa sekä voimakestävyyttä mittaamalla. Yritysmaailmassa kannattavuuden mittarit on tapana jakaa samalla tavoin liikevaihtoon suhteutettuihin tuotto- ja katemittareihin sekä pääomaan suhteutettuihin tuottomittareihin.

Myyntikate, käyttökate ja rahoitustulos ovat mittareita, jotka saadaan liikevaihtoon suhteuttamalla. Niitä tarkastelemalla saadaan selville lyhyen aikavälin tuotot ja katteet esimerkiksi kuukausitasolla. Sen sijaan pääomaan suhteutettuja tuottomittareita hyödynnetään pidemmän aikavälin – kuten tilikauden tai rullaavan 12 kuukauden katteiden – tarkastelussa.

Liikevaihtoon suhteutetut tuotto- ja katemittarit

Huom! Koska yritys voi ostaa tarvitsemansa resurssit myös alihankkijalta, ovat henkilöperusteiset tehokkuuden tunnusluvut joissain tapauksissa vertailukelvottomia. Ne ovat kuitenkin käytännöllisiä mittareita yrityksen sisäiseen käyttöön muun muassa yhteisten tavoitteiden luomiseen. Yritysten välisiä käyttökatteita vertailtaessa on myös hyvä huomioida, että käyttökatteeseen vaikuttaa muun muassa se, vuokraako vai omistaako yritys käyttöomaisuuskoneet ja -laitteet. Tämä sen takia, että toisin kuin vuokrat, poistot eivät vähennä käyttökattetta.

  • Rahoitustulos kertoo operatiivisen toiminnan kassavaikutuksen, joka on tärkeimpiä seurattavia asioita.
  • Jos yritys kuuluu konserniin tai sillä on myös satunnaisia kertaluoteisia eriä, niin kannattaa tarkastella myös nettotulosta ja kokonaistulosta.

Pääomaan suhteutetut tuottomittarit

Maksuvalmius

Heikkoa maksuvalmiutta valottaakseen voi kuvitella 100 metrin juoksijan, joka jaksaa juosta 50 metriä kovaa ja katselee tämän jälkeen toisten juoksijoiden peräsimiä. Lienee selvää, että juoksijan kannattaa säätää tavoitteitaan nopeuskestävyyden ja voimakestävyyden mittareilla räjähtävän nopeuden ja voiman mittareiden sijaan. Kannattaa myös selvittää, ovatko ravinto ja lepo epätasapainossa.

Maksuvalmiuden mittarit ovat tapana jakaa staattista maksuvalmiutta ja tasesuhteita kuvaaviin tunnuslukuihin (quick- ja current ratio) sekä dynaamista maksuvalmiutta ja kassavirtaa kuvaaviin tunnuslukuihin (rahoitustulos ja toimintajäämä). Kestävyyteen rinnastettuna quick ratio ja current ratio kuvaavat yrityksen pohjakuntoa ja toimintajäämä pohjakunnon kehittymistä.

 

Vakavaraisuus

Ravinnon ja levon tasapaino luo pohjan juoksijan jatkuvalle kehittymiselle. Mikäli ravinto ja lepo eivät ole tasapainossa, nopeuden ja kestävyyden kehittyminen vääjäämättä pysähtyvät. Alla olevat tunnusluvut kuvaavat yrityksen vakavaraisuutta, “juoksijan ravintoa ja lepoa”.

Rahoitusrakennetta koskevat tunnusluvut

Rahoituksen riittävyyttä kuvaavat dynaamiset tunnusluvut

 

Käyttöpääoma

Urheilijalle on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus harjoitella vapaasti ja monipuolisesti. Hieman yhtäläisesti käyttöpääoman ketteryys on yritystoiminnassa hyväksi. Mikäli kassavaroja joudutaan sitomaan liikaa varastoihin, asiakkaiden rahoittamiseen pitkien myyntilaskujen maksuaikojen muodossa tai toimittajien rahoittamiseen olemattomien ostolaskujen maksuaikojen muodossa, yrityksen kassatilanne käy nopeasti raskaaksi. Tyhjä kassa yhdistettynä toimittajien jäykkiin ehtoihin ja asiakkaiden pitkiin maksuaikoihin voi johtaa toiminnan loppumiseen, kun rullaavia palkkoja ja muita kiinteitä kuluja ei saada maksettua.

Käyttöpääomaa koskevat keskeiset tunnusluvut

Jos toiminta vaatii varastoa, niin silloin myös

 

Yhteenveto

Tunnuslukujen hyödyntämisen jalo taito kuuluu jokaisen liiketoiminnan ammattilaisen repertuaariin. Lyhyesti voidaan sanoa, että kun välitavoitteita seurataan huolellisesti johdon tasolla, kaikki osapuolet saadaan samalle sivulle, yrityksen toimintakyky kasvaa ja taloudellinen riski alenee. Reaktiivisuus väistyy proaktiivisuuden tieltä, eli erilaisiin skenaarioihin voidaan varautua ennalta.

Myös henkilöstöjohtaminen osuu paremmin maaliinsa, kun yrityksen taloudellisesta tilanteesta on kirkas kuva. Välitavoitteiden seuranta viestii jo itsessään henkilöstölle, että yrityksen ohjat ovat varmoissa käsissä. Kannattaa huomata, että yritykselle asetetut välitavoitteet voi johtaa kannustimiksi henkilöstölle. Kaikki tämä motivoi ja sitouttaa henkilöstöä, mikä yleensä näkyy tuloksissa.

 

Tutustu myös muihin alla mainittuihin artikkelisarjan artikkeleihin:

Tuloslaskelman ja taseen logiikka kansankielellä

Kassavirtalaskelma kansankielellä

Budjetti -miksi, mitä ja miten

 

Finadeckin älykäs Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan yrityksiä tunnuslukujen ja kassavirran analysoinnissa sekä – visuaalisessa raportoinnissa, budjetoinnissa, investointien suunnittelussa, toimiala- ja kilpailijavertailussa, arvonmäärityksessä sekä rahoituksen haussa.